Search form

Aposolo 9:37

37Are Petoro nu Lida nate noinu Tabita yaya puro betenua awa. Betenu woi nuso sewero so moka zora puro witiro potiwa.