Search form

Aposolo 9:38

38Lida nata awa Yopa nata zorage itinua, are Yesura dubu meni Petorora bowi niniro ema eto iyetiwa nuso nana baro ego sewato awa, “Nato ni puro nata nasokarera eya bayanekai.”