Search form

Aposolo 9:39

39Ago sewato Petoro meni ge awa niniro peu wero ema eto amire dai bamuwa awa. Baro kei awenu bama betai itinua amira nana sora puro witiwa awa. Witi sora niro bama kuma dapikarago Petoro zimuro di toise mo wapere tama woire Dokas meni seka noise gaenu pumuwa awa gipewa.