Search form

Aposolo 9:40

40Ago wewa Petoro meni nukare eseninu ose dura niwa bawa diro isa senua. Isa sero tepo wero iri betaira nana niro ego senua awa, “Tabita, ni eri.” Ago senu giti panero Petoro giro eriro arumunua.