Search form

Yohane 1

Yesu Anutura ge puro muro ema wero kei awenua.

1Bera ge nu nuai gege noisonua. Bera ge nu Anutura nana giti mokara noisonua. Bera ge nu nutope Anutu. 2Nu awa gita susura ena Anuture dai nuai gege noisonua. 3Bera ge nu Anutura wana wero nena dapikarago wero tepo wenua. Ota nena kei awenua, awa nu tepo nena zo oko kei awenua. 4Ota wero nuai awa nuso nana itisonua. Are nuai awa emara nana zasimuro itisonua awa. 5Zasimai ami mumera zasimunu mume meni zasimai siramu sero kaputinua, ata zasipitinowia awa.

6Anutu meni ema zo potinu kei awero noisonua zazo nuso Yohane. 7Nu ami zasimaira oziga samu munua. Ema bama dapikarago zasimaira Mama tuma diarise sero Anutu meni senu kei awenua awa. 8Yohane nu nutope zasimaira Mama oko aewa. Nu zasimaira oziga gege awa emare samu munua.

9Zasimai me nu ema bama dapikarago awa zasimai potitinowia ami be amire zebura kei awero noisonua. 10Nu zebura itisonua. Awa gege oko aewa. Zebu dai nune wenua awa. Ago wenua, ata zebura ema bama nukare nu oko giro baitiwa. 11Nu zebu nusora kei awenu dubu nuso meni nu giro gago-giago awewa. 12Ata eni meni awa nukare Yesu otao wewa, o Yesu tuma diwa ami Anutura mai awiso warise sero Yesu meni zazo nusokare senua awa. 13Nukare emara orarara ena oko kei awewa. Nukare emara ara tamaira kota, o emara sai zewai waira kota, nukare Anutura putoura kei awewa awa.

14Bera ge nu ema wero kei awero nasokare nana soe noisonua awa. Ago wenu nakare simai zasimaire nuso ginakare. Nu Anutura Mai me, are simai zasimaire nuso nana gege itisonua awa. Nuai me ata dumi yagaba awa duba nusora bera munu puro osenua awa. 15Susu nuso Yohane meni poti damu niro zawa sero ego senua awa, “Na nu amire sena awa, ‘Ama tupia ami nu gita wai naso inoya. Nera kota, na kaka kei awamure nu noisonua.’” Yohane meni ago senua awa.

16Nakai dapikarago ami dumi yagaba ewa-gaewa awa zamai nusora ena purota puro awinowenakai. 17Anutu meni lo ge namorekai potamu sero Mosere potinua awa. Ota Anutu meni dumi yagabare nuai mere awa namorekai potamu sero Yesu Kristore potinu puro munua awa. 18Anutu nu ema zo meni oko ginua. Tepo-tapo awa. Are Mai nuso daimata nuso nana zazene itima awinoya ami Mama nuso namorekai kereninua awa.

Yohane ge ou gutai zaawai ema ami Yesura ge kereninua.

19Yuda ema meni Yerusalem ena pris enire wana soga enire sewa bamuro Yohane atata wero ego sewa awa, “Ni ema aweni?” 20Ago sewa Yohane nu susu nuso kaka bezamu kereniro ego senua awa, “Na Soyai Ema nisokare Kristo tepo.” 21Ago senu nukare noko atata wero ego sewa awa, “Ina ni aweni? Ni Elia, Kristora awi mai ni?” Ago sewa nu ego senua awa, “Na Elia tepo.” Ago senu nukare ego sewa awa, “Ni porofete dia inowenakare awa ni?” Ago sewa nu ego senua awa, “Tepo awa.” 22Ago senu nukare noko atata wero ego sewa awa, “Ina ni aweni? Nakare baro ema babezinoma nakare sesera menakare amire nogo samunonikare? Ni nitope nogo towesi?” 23Ago sewa nu ina ego senua awa, “Porofete Yesaya meni ge zo gaenua awa naso nana ena me inoya. Na oziga sai ema ware gamu-gamura ena noise ego towena awa, ‘Tuara ebata kora weu sonae.’” Ago senua awa.

24Ema Yohane nana muwa awa Farisayo meni potiwa muwa awa. 25Are nukare nu noko atata wero ego sewa awa, “Ni Soyai Ema nasokare Kristo-ko sia, o Elia-ko sia, o porofete-ko sia ago tosa agiyo. Are ni nogoro ema bama ge ou gutinosi?” 26Ago sewa Yohane meni ina ego senua awa, “Na ema ou gege gutinona awa. Ota nisokare nana ena zo kei awamunoya, nikare nu oko gosinowewa. 27Nune naso nana atune mamunoya ami ema bamubake awa. Na ema osai me osai ami sandol nusora asi besai ine te oko inoya.” Ago senua awa. 28Susu awa nata zazo Betani, ou Yodan enibara itisonua, amira ana kei awenua. Yohane meni ago noise ana ema bama ge ou gutinoisonua awa.

Yohane meni Yesu nu Anutura lama asenua.

29Pina atinu Yesu meni Yohane nana susaunu aikera ena giro ego senua awa, “Ou giu. Anutura lama. Nune ami zebu serora pasina nusokare dimuro betamunoya. 30Na nu amire sena awa, ‘Ama mamunoya nu ami gita wai naso inoya. Nera kota, na kaka kei awamure nu noisonua awa.’ Numa owa. 31Na natope nu gita oko gina kei awenua. Ata Isreli ema nikare oziga nuso sana ninawise sero na kei awero ge ou zaawena.”

32Yohane meni emare ge ago sero senua awa, “Ozana meni ni guma ine wero utura ena osero nuso nana arumuro iti goisena. 33Na gita nu oko gina kei awenua, ata Anutu meni nane ema bama ge ou gutanise sero ego senua awa, ‘Ozana osero nuso nana arumuro itai ema ami ge sai amire ema bama Ozana pumamunora.’ 34Are nama ana susu nuso giro ego tona ewa: Nu Anutura Mai me awa.” Yohane meni ge ago senua awa.

Yesu meni bua mai zoeto-zoeto pumunua.

35Pina atinu Yohane ata bua mai nuso eto ami dopero itiwa 36Yesu tupinu giro Yohane meni ego senua awa, “Anutura lama owa.” 37Ago senu bua mai nuso eto meni ge awa niniro Yesura nana ama bamuwato awa. 38Bamuwato Yesu meni kapeteniro giro numoreto ego senua awa, “Nito ne kau inowito?” Ago senu nuto ego sewato awa, “Rabai, (Ge nasokaira, “Gipai ema”) ni so nera itesi?” 39Ago sewato Yesu meni ego senua awa, “Muuto gaweto.” Ago senu mai eto meni nu ama ganero sora witiwato awa. Witiroto waiko be da numore dai itiwato. Awa waiko diti osisinoinu 4 klok wenua, are ago wewato awa.

40Nuto Yohanera ge niniro Yesu ama ganewato amira zo zazo nuso Anderea. Nu Simon Petorora nami. 41Anderea nu nami nuso Simon eya tamuro ego senua awa, “Nato Yuda emara Soyai Ema zazo Mesia awa tamenato.” (Mesia awa Kristo). 42Ago sero Yesura nana uzumunu baro kei awewato Yesu meni Petoro giro ego senua awa, “Zazo niso Simon. Ni Yohanera mai. Ata na zazo niso seka Sifas asinona awa.” (Ge nasokaira, “Omata Arama”) Ago senua awa.

43Pina atinu Yesu nu Galilaya zebura bayamu sero eriro Filip tamuro ego senua awa, “Ni na ama gane.” Ago senua awa. 44Filip nu Besaida natara. Andereato Petorore nuto dai nata da amira. 45Are Filip meni Nataniel tamuro ego senua awa, “Ema Mose meni lo gera ge nuso gaenua, o porofete eni meni da ago gaewa, ema awa tamenakare. Nu Yesu, Yosefera mai. Nu Nasarete natara awa.” 46Ago senu Nataniel meni ge ina ego senua awa, “Nena kokopai zo meni Nasarete nate ena kei awai te inoita?” Ago senu Filip meni ina ego senua awa, “Ago tosaya mu baro gase.”

47Ago senu Nataniel nu Yesu nana bamunu Yesu meni giro ego senua awa, “Ei giu. Ema ei awa Isreli ema me. Ge opi sai duba nusora tepo.” 48Ago senu Nataniel meni Yesu atata wero ego senua awa, “Ni nogo nogo wero susu naso gosinosi?” Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Filip meni ni kaka tamamure nane ni ni fik susura itesa gena awa.” 49Ago senu Nataniel meni ina ego senua awa, “Gipai ema, ni Anutura Mai me. Ni Isreli emara ema tua.” 50Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Ni fik susura itesa giro sesena amira gege na tuma didinosua. Tani zeme gesa awa osino gege. Ata ama nena me bamu kei awero bayai gosinuamunosa.” 51Ago sero numore ego senua awa, “Na me memeka sane. Nikare utu be zaumai amire Anutura angelo dubu meni na Emara Mai amira nana witiro osero awara gamunowa awa.” Ago senua awa.