Search form

Yohane 1:15

15Susu nuso Yohane meni poti damu niro zawa sero ego senua awa, “Na nu amire sena awa, ‘Ama tupia ami nu gita wai naso inoya. Nera kota, na kaka kei awamure nu noisonua.’” Yohane meni ago senua awa.