Search form

Yohane 1:16

16Nakai dapikarago ami dumi yagaba ewa-gaewa awa zamai nusora ena purota puro awinowenakai.