Search form

Yohane 1:19

Yohane ge ou gutai zaawai ema ami Yesura ge kereninua.

19Yuda ema meni Yerusalem ena pris enire wana soga enire sewa bamuro Yohane atata wero ego sewa awa, “Ni ema aweni?”