Search form

Yohane 1:20

20Ago sewa Yohane nu susu nuso kaka bezamu kereniro ego senua awa, “Na Soyai Ema nisokare Kristo tepo.”