Search form

Yohane 1:21

21Ago senu nukare noko atata wero ego sewa awa, “Ina ni aweni? Ni Elia, Kristora awi mai ni?” Ago sewa nu ego senua awa, “Na Elia tepo.” Ago senu nukare ego sewa awa, “Ni porofete dia inowenakare awa ni?” Ago sewa nu ego senua awa, “Tepo awa.”