Search form

Yohane 1:25

25Are nukare nu noko atata wero ego sewa awa, “Ni Soyai Ema nasokare Kristo-ko sia, o Elia-ko sia, o porofete-ko sia ago tosa agiyo. Are ni nogoro ema bama ge ou gutinosi?”