Search form

Yohane 1:26

26Ago sewa Yohane meni ina ego senua awa, “Na ema ou gege gutinona awa. Ota nisokare nana ena zo kei awamunoya, nikare nu oko gosinowewa.