Search form

Yohane 1:29

Yohane meni Yesu nu Anutura lama asenua.

29Pina atinu Yesu meni Yohane nana susaunu aikera ena giro ego senua awa, “Ou giu. Anutura lama. Nune ami zebu serora pasina nusokare dimuro betamunoya.