Search form

Yohane 1:3

3Bera ge nu Anutura wana wero nena dapikarago wero tepo wenua. Ota nena kei awenua, awa nu tepo nena zo oko kei awenua.