Search form

Yohane 1:32

32Yohane meni emare ge ago sero senua awa, “Ozana meni ni guma ine wero utura ena osero nuso nana arumuro iti goisena.