Search form

Yohane 1:35

Yesu meni bua mai zoeto-zoeto pumunua.

35Pina atinu Yohane ata bua mai nuso eto ami dopero itiwa