Search form

Yohane 1:36

36Yesu tupinu giro Yohane meni ego senua awa, “Anutura lama owa.”