Search form

Yohane 1:37

37Ago senu bua mai nuso eto meni ge awa niniro Yesura nana ama bamuwato awa.