Search form

Yohane 1:38

38Bamuwato Yesu meni kapeteniro giro numoreto ego senua awa, “Nito ne kau inowito?” Ago senu nuto ego sewato awa, “Rabai, (Ge nasokaira, “Gipai ema”) ni so nera itesi?”