Search form

Yohane 1:39

39Ago sewato Yesu meni ego senua awa, “Muuto gaweto.” Ago senu mai eto meni nu ama ganero sora witiwato awa. Witiroto waiko be da numore dai itiwato. Awa waiko diti osisinoinu 4 klok wenua, are ago wewato awa.