Search form

Yohane 1:40

40Nuto Yohanera ge niniro Yesu ama ganewato amira zo zazo nuso Anderea. Nu Simon Petorora nami.