Search form

Yohane 1:41

41Anderea nu nami nuso Simon eya tamuro ego senua awa, “Nato Yuda emara Soyai Ema zazo Mesia awa tamenato.” (Mesia awa Kristo).