Search form

Yohane 1:42

42Ago sero Yesura nana uzumunu baro kei awewato Yesu meni Petoro giro ego senua awa, “Zazo niso Simon. Ni Yohanera mai. Ata na zazo niso seka Sifas asinona awa.” (Ge nasokaira, “Omata Arama”) Ago senua awa.