Search form

Yohane 1:43

43Pina atinu Yesu nu Galilaya zebura bayamu sero eriro Filip tamuro ego senua awa, “Ni na ama gane.” Ago senua awa.