Search form

Yohane 1:45

45Are Filip meni Nataniel tamuro ego senua awa, “Ema Mose meni lo gera ge nuso gaenua, o porofete eni meni da ago gaewa, ema awa tamenakare. Nu Yesu, Yosefera mai. Nu Nasarete natara awa.”