Search form

Yohane 1:46

46Ago senu Nataniel meni ge ina ego senua awa, “Nena kokopai zo meni Nasarete nate ena kei awai te inoita?” Ago senu Filip meni ina ego senua awa, “Ago tosaya mu baro gase.”