Search form

Yohane 1:47

47Ago senu Nataniel nu Yesu nana bamunu Yesu meni giro ego senua awa, “Ei giu. Ema ei awa Isreli ema me. Ge opi sai duba nusora tepo.”