Search form

Yohane 1:48

48Ago senu Nataniel meni Yesu atata wero ego senua awa, “Ni nogo nogo wero susu naso gosinosi?” Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Filip meni ni kaka tamamure nane ni ni fik susura itesa gena awa.”