Search form

Yohane 1:6

6Anutu meni ema zo potinu kei awero noisonua zazo nuso Yohane.