Search form

Yohane 1:8

8Yohane nu nutope zasimaira Mama oko aewa. Nu zasimaira oziga gege awa emare samu munua.