Search form

Yohane 10

Lama dubu meni diara ge ninitinowera.

1Yesu meni ge ego senua awa, “Na me memeka sana niniu. Zo nu lamara goma amira toyamu sero so be doro demese ena goma zausemuro bamu mokara nitinoya, nu awa bewana ema. Nu nena ewera pai ema. 2Zo nu so be piakaniro toitinoya, nu ami lama dia me awa. 3Nu mawi giro so be dia wai meni so be piakanawi lama nuka nuso meni ge bapu nuso ninawera goma mokara ena zazo nusokare sero sero awero uzumuro puro susawewia awa. 4Nu lama nuso uzumawi ge bapu nuso ninawera nu gita wawi nukare nu ama ganero susawewera. 5Ota ema zo ewe awa nukare oko ama anamunora. Nukare ge bapu nuso ewe niniro azu wero sumamunora.” 6Yesu nu ge bezai awa senu nukare ge nusora susu kaka gamu wewa.

Yesu nu lamara so be.

7Yesu meni noko sero senua awa, “Na me memeka sana niniu. Lama toitinowera amira so be awa na ewa. 8Na kaka kei awamure gita kei awewa nukare awa bewana ema. Nukare nena ewera pai ema. Ata lama meni ge nusokare doro azu wewa awa. 9Lamara so be awa na ewa. Zo nu goma mokara toyamu sero naso nana mamunoya, awa nu Anutu meni soero pamunoya. Ago wai nu toiro pusumuro awinoise nena zamai bamubake tamamunoya. 10Bewana ema nu lama bewana wamu sero, o damu sero, o dero tepo-tapo wamu sero tupewia. Ata nane meni awa lama zamai bamubakere kokopai nuarise sero kei awena awa.

11Na lama dia wai kokopai. Dia kokopai meni lama dubu emo nuai nuso duamunoya. 12Ota soumai meni awa, nu dia me tepo. Lama awa nuso kota, ewera, are abu suna kei awai giro nu lama dubu doro azu bayai abu suna meni gamai bozamunora. 13Nu soumai gege. Nu lama dubu emo oko kotupitinoya. Are nu doro susawia. 14-15Na dia kokopai nowena. Nato Mamere ina-ga inowenato, da ago ine na ata lama dubu naso nakare ina-ga inoise nowenakare. Are na lama dubu emo nuai naso dotinona awa. 16Lama dubu naso zo nora, awa nukare goma emira oko aewa. Are na baro uzumuro puro mana ge naso ninamunora. Ago wana lama dubu daimata wero dia daimata wero nuamunora. 17Na nuai naso doro noko pamunona, are Mama meni na ara tapinowia. 18Nuai naso awa ema zo meni oko soero pamunoya. Awa kotumai nasora duamunona. Na nuai naso doro noko pamunona amira putou na itia. Mama naso meni ago wanise senua awa.” Ago senua awa.

19Yuda ema nukare ge awa niniro zaumuro dubu eto wewa. 20Dubu bamu meni ego sewa awa, “Bi meni mokara toi dau inoya. Nogoro ge nuso ninitinowi?” 21Ata eni meni ego sewa awa, “Bire meni ge ago ine oko samunoya. Bi meni ema giti guma wewenai awa sai giti panamunorita? Tepo awa.” Ago sewa awa.

Yesura wanera ena lama dubu nuso soero pai ine oko itia.

22Yuda emara pura zo zazo nuso Ibu Bamu Korawewa amira be munu giro nukare Yerusalem ena auniwa. Be awa zazamara be. 23Are Yesu meni ibu bamura osi zo zazo nuso Solomonra Osi amira izima-sauma awinoinu 24Yuda ema nukare nu zimuro atata wero ego sewa awa, “Ni nogoro susu niso bezawesa nakare itazaita inowenikare? Ni Soyai Ema nasokare Kristo me noma giro kereniro se ganekare.” 25Ago sewa Yesu meni numorekare ina ego senua awa, “Na sesena ninisewa, ata ninewa me kaka wamu inoya. Ata bua eni na Mama nasora bera inowena ami susu naso kerenitinowia. 26Ata nikare lama dubu nasoko, are ge naso ninewa me kaka wamu inoya. 27Lama dubu naso wero nowera nukare awa ge naso ninitinowera. Are nane nukare gosinuawena na ama ganinowera. 28Ago wawera na nuai me ewanana numorekare potawena kaka betamu nuai gege nowera. Nukare wana nasora ena zo meni soero pai ine oko itia. 29Mama naso meni nukare namore potinua awa. Mama naso meni ema dapikarago ata nena dapikarago awa dainitinowia. Are zo meni Mama nasora wanera ena nukare soero pai ine tepo. 30Na ata Mama awa nato daimata.” Ago senua awa.

Yesu meni Yuda emare bua nusora ge senua.

31Ago senu Yuda ema nukare omata meni Yesu noko damu wewa. 32Damu inoiwa Yesu meni ego senua awa, “Bua kokopai dainiro Mamera soremai amira wetena gewa, are nikare tani na-awa giro na omata meni damu towi?” 33Ago senu nukare be nusora puro ego sewa awa, “Bua kokopai inowesa amira kota, ni da ago ema nowesa ami Anutu dainitinoise ni nitope Anutu asinowesa, ami emo nakare ni omata meni damu tonakare.” 34Ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Lo ge nisokarera ego gayai itia awa, ‘Anutu meni ego senua awa: Nikare tua.’ 35Agoro ge gayai itia awa doro zo sai ine oko itia. Are Anutura ge ewowo-kawowo nasokai amira nana kei awenu giro nu nukare ‘Tua’ asenua, 36noko Mama nama gita ose zebura nanise sero na senu osena. Are na natope Anutura Mai asawena nikare nogoro na Anutu dainamu inona asinowewi? 37Bua inowena awa gawa Mama nasora ine kaka wamu wamunoya, awa ge naso duawa te wamunoya. 38Ota gawa Mama nasora ine wamunoya, awa ge nasora kota, bua wai nasora na gawa me waise. Ago inoise Mama meni namore dai nowia, da ago ine na Mamere dai nowena, amira susu awa giro baitamunowa.” 39Ago senu giro nukare nu benamu sero wewa doro bamunua awa.

40Yesu nu baro ou Yodan enibara Yohane meni gita ema bama ge ou gutinoisonua ago baro noisonua awa. 41Ago noinu ema dainiro meni nuso nana baro ego sewa awa, “Yohane nu tani putoure zo kaka wamu. Ata ge Yohane meni ema emire sisia awa me inoya.” 42Are ema dainiro meni so amira ana Yesu tuma diwa awa.