Search form

Yohane 10:16

16Lama dubu naso zo nora, awa nukare goma emira oko aewa. Are na baro uzumuro puro mana ge naso ninamunora. Ago wana lama dubu daimata wero dia daimata wero nuamunora.