Search form

Yohane 10:19

19Yuda ema nukare ge awa niniro zaumuro dubu eto wewa.