Search form

Yohane 10:24

24Yuda ema nukare nu zimuro atata wero ego sewa awa, “Ni nogoro susu niso bezawesa nakare itazaita inowenikare? Ni Soyai Ema nasokare Kristo me noma giro kereniro se ganekare.”