Search form

Yohane 10:3

3Nu mawi giro so be dia wai meni so be piakanawi lama nuka nuso meni ge bapu nuso ninawera goma mokara ena zazo nusokare sero sero awero uzumuro puro susawewia awa.