Search form

Yohane 10:31

Yesu meni Yuda emare bua nusora ge senua.

31Ago senu Yuda ema nukare omata meni Yesu noko damu wewa.