Search form

Yohane 10:32

32Damu inoiwa Yesu meni ego senua awa, “Bua kokopai dainiro Mamera soremai amira wetena gewa, are nikare tani na-awa giro na omata meni damu towi?”