Search form

Yohane 10:40

40Yesu nu baro ou Yodan enibara Yohane meni gita ema bama ge ou gutinoisonua ago baro noisonua awa.