Search form

Yohane 10:41

41Ago noinu ema dainiro meni nuso nana baro ego sewa awa, “Yohane nu tani putoure zo kaka wamu. Ata ge Yohane meni ema emire sisia awa me inoya.”