Search form

Yohane 10:6

6Yesu nu ge bezai awa senu nukare ge nusora susu kaka gamu wewa.