Search form

Yohane 11:1

Lasaro betenua.

1Betani natara ema zo noisonua zazo nuso Lasaro. Nu ami yaya puro itinua. Mariato Matare, nuto maeto zawere, nuto nata da amira.