Search form

Yohane 11:10

10Zo nu pire ebete zasimai tepo susauma te koiniro duwamunoya.”