Search form

Yohane 11:11

11Ago sero ge zo ego senua awa, “Otao nasokai Lasaro gitawa inoya, ata nakai barokai na nu awa-uzamunona.”