Search form

Yohane 11:13

13Yesu meni betaira ge awa gitawa waira potiro senu bua mai nuso meni gitawa mere toita asero ago sewa awa.