Search form

Yohane 11:17

Yesu nu seka wero erai ata nuai amira mama.

17Lasaro bi ditira itinu be zoeto-zoeto wenu amire Yesu baro kei awenua.