Search form

Yohane 11:18

18Betani nata awa Yerusalem nana zorage kena itinua. Bayaira ebata awa kilomita 4 gege.