Search form

Yohane 11:20

20Are Mata nu “Yesu tupia,” ago sewa giro Maria sora dago itinu nune baro Yesu ebete ena tamunua.