Search form

Yohane 11:22

22Agoro na susu niso gosinona. Ni zeme nena zo emo Anutu isa sasa ninamunoya.”