Search form

Yohane 11:23

23Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Numata niso seka wero eramunoya.”