Search form

Yohane 11:25

25Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Seka wero erai ata nuai amira mama na ewa. Are zo nu na tuma diamunoya ami betero noko eriro nuamunoya.